Grundläggning för hus

Va-entreprenad i Varberg med omnejd

Din partner inom grundläggning

Grunden är en av de viktigaste delarna för en husbyggnation och är en förutsättning för att projektet ska kunna fortskrida som planerat. Det första steget är att säkerställa att maken är lämplig för det tänkta husbygget. Detta inkluderar att avlägsna vegetation och skapa en plan yta för byggnaden. Det är också i denna delen av projektet som man installerar de nödvändiga fundamenten och grundläggande infrastrukturen för huset, såsom rörledningar, elektricitet och vattenledningar. När det är konstaterat så kan grunden börja läggas. Husgrunden bär hela husets vikt och ska göra det i många år framöver, därför är det viktigt att det blir rätt från början. Syftet med grundläggningen är att skapa en stabil grund som fördelar byggnadens vikt jämt på marken och att skydda huset mot fukt och andra påverkningar från den omkringliggande marken. 

Vi har lång erfarenhet av grundläggning för alla typer av byggnader och hus. Vi arbetar bland annat med grundläggning för nyproduktion av villor, flerbostadshus och industrifastigheter. Vi utför hela entreprenaden från orörd mark till byggfärdig tomt. Vi arbetar med maskinstyrning vilket gör att vi har kontroll under hela arbetets gång. När projektet är klart levererar vi egenkontroller och relationshandlingar för ditt projekt.

Grundläggning för hus - steg för steg

Innan man påbörjar grundläggningsprocessen måste man utföra en markundersökning för att fastställa markens förutsättningar. Detta inkluderar att ta reda på marktypen, jordens bärighet och grundvattnets nivå. Därefter kan man bestämma vilken typ av grund som behövs.

Marken måste sedan förberedas genom att planas för att skapa en jämn yta som är redo för grundläggningen. När marken är förberedd är det dags att skapa fundamenten. Det görs vanligtvis genom att gräva ner betongblock eller stödmurar i marken. Fundamenten måste placeras på rätt avstånd från varandra och ha rätt storlek och djup för att stödja husets struktur.

När fundamenten är på plats måste man installera dräneringsrör för att hantera regnvatten och avloppsrör för att leda bort avloppsvatten från huset. Detta är en viktig del av grundläggningen för att undvika problem med fukt och mögel inne i huset, vilket kan medföra kostsamma reparationer. Efter att rören är installerade och inspekterade läggs det isolering runt fundamenten.

När grundläggningen är klar är det dags att börja bygga upp själva huset. Vi hjälper er med grundläggning av ert hus!

Vi utför grundläggning av hus
Miljöschakt markarbete

Olika metoder för grundläggning

Vilken grundläggningsmetod som används anpassas beroende på vilken typ av hus som ska byggas. Man måste även ta hänsyn till vilka markförhållanden som råder, exempelvis vilken bärighet marken har och huruvida det finns några nivåskillnader eller inte. Alla sorters underlag har sina unika egenskaper och kräver olika tillvägagångssätt. Vi gör en bedömning och väljer den metod för grundläggning som är mest fördelaktig för att konstruktionen ska bli så hållbar som möjligt, oavsett om det handlar om en ytlig eller djup grundläggning. Det är även viktigt att marken inte lutar på ett ofördelaktigt vis i förhållande till husgrunden. På så vis kan man undvika att regnvatten leds in mot huset.

Miljöschakt är en trygg och erfaren aktör när det kommer till grundläggning för hus. Vi assisterar både privatpersoner, byggföretag och andra verksamheter i Varberg med omnejd.

Kontakta oss på telefon eller E-post för grundläggning av hus!