Kvalitet & Miljö

Fokus på hållbarhet

Miljöschakt arbetar ständigt med att försöka minska påverkan på miljön. Allt från att välja miljövänliga byggmaterial till att planera våra transporter och välja de för miljön bästa motorerna till att sortera byggavfall och minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror.

Miljöschakt arbetar dagligen med miljön i tankarna. Vi sätter årligen ett flertal miljömål med syfte att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljöarbete är viktigt, för att ständigt minska vår miljöpåverkan formuleras kontinuerligt nya miljömål. Genom att tanka våra fordon med klimatsmart bränsle kan vi bidra till en bättre miljö.

Alla restprodukter som verksamheten ger upphov till ska i största möjliga mån återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga miljöbelastning.

Miljöschakt är medlemmar i EMC (Energi och Miljöcentrum)

EMC är ett nätverk av företag som sedan 2007 jobbar för att bygga kunskap och driva projekt med energi- och miljöfokus med visionen om en värld där alla företag är med och skapar en hållbar samhällsutveckling. Nätverket grundades av 7 starka företag i Halland och har nu över 100 medlemsföretag, där Miljöschakt är ett av dem. Miljöschakt arbetar just nu med att göra ett Klimatbokslut tillsammans med EMC. I klimatbokslutet kartlägger och beräknar vi våra klimatutsläpp och identifierar på så vis var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell.

För att nå ännu längre i vårt hållbarhetsarbete har vi tillsammans med Almi inlett ett arbete där vi tittar på hållbarhetsområden relevanta för oss som utgår från Agenda 2030 och ISO26000. Vi har identifierat våra viktigaste hållbarhetsområden där vi kan ha stor påverkan och skapa stora värden både för oss och för omvärlden. Resultatet kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar för att sätta nya mål för vårt hållbarhetsarbete.