Miljöschakt gör markarbetet till Västra Kuststammen

Miljöschakt gör markarbetet till Västra Kuststammen

Miljöschakt fortsätter vara en del av arbetet med att lägga grunden för Varbergs framtida utveckling.

När staden växer behöver också vatten- och avloppsnätet byggas ut längs med kusten söder om centralorten. Västra Kuststammen byggs ut från Jonstaka ner till Träslövsläge, Gamla Köpstad och Himle. Miljöschakt gör markarbetet och transporter. Uppdragsgivare är Veidekke och beställare är Vivab. Samförläggning kommer att göras tillsammans med Varbergs Energi. Det innebär att vissa sträckor kommer förläggas dricksvatten, spillvatten, fjärrvärme, el och fiber i samma schakt, vilket minimerar påverkan på miljö och mark.

Läs mer om projektet Västra Kuststammen.

I ett tidigt skede av projektet utfördes en arkeologisk undersökning inför byggandet. Miljöschakt grävde provgropar under ledning av Arkeologerna och Veidekke.

Miljöschakt markarbete