Miljöschakt tar ett aktivt klimatansvar

Miljöschakt tar ett aktivt klimatansvar

Miljöschakt har gjort ett klimatbokslut för 2022. I klimatbokslutet har vi kartlagt och beräknat våra klimatutsläpp och identifierar på så vis var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell.

Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställning på leverantörer.

Den största utsläppskällan i verksamheten finns i Scope 3 och är drivmedel till maskiner och transporter hos våra underentreprenörer (UE). Vi har upptäckt svårigheten i att samla in relevanta data från leverantörer, något vi behöver ställa krav på i framtiden.

För att nå vårt mål om att minska fossila bränslen behöver vi ställa högre krav på våra leverantörer och utifrån det sätta konkreta mål.

Läs mer i vårt klimatbokslut som vi gjort tillsammans med EMC Sverige

Miljöschakt Klimatbokslut 2022

Miljöschakt klimatbokslut 2022