Verksamhetspolicy

Omfattande: Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Verksamhetspolicy

I Miljöschakt arbetar vi aktivt för att:

Ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet och våra system ur kvalitets- och miljösynpunkt

Alltid uppfylla de lagkrav och andra krav som berör verksamheten och som ställs av beställare och myndigheter.

Tillse att anställd personal och samarbetspartners har kompetens för att aktivt delta i att utveckla tjänsterna.

Kvalitet

Miljöschakt ska arbeta på ett sådant sätt att kvalitet alltid står i centrum. Miljöschakt arbetar för att alltid få- och behålla kunders förtroende för ett fortsatt samarbete.

Alla som arbetar hos Miljöschakt ska:

Känna till och följa de gällande lagar och regler som finns inom verksamhetsområdet.

Utföra arbete med hög kompetens.

Ständigt arbeta med att förbättra och utveckla våra rutiner genom utbildning, systematiskt lärande och ständiga uppföljningar.

Utföra arbete kostnadseffektivt.

Miljö

Miljöschakt och dess medarbetare ska alltid följa den miljölagstiftning, föreskrifter och krav som kan ställas på vårt företag.

Vi inom Miljöschakt ska alltid arbeta för att minska vår miljöpåverkan både internt och externt.

Miljöschakt ska alltid erbjuda tjänster till kunden där vi på ett affärsmässigt sätt väljer det mest miljövänliga alternativet.

Vi ska arbeta för en mer hållbar utveckling via effektiv resursanvändning genom bättre maskinval, utveckling av våra rutiner och planering samt öka kompetensen och engagemanget för miljöfrågor.

Vi ska minska utsläpp och föroreningar genom att hålla maskiner och fordon i toppskick

med god daglig tillsyn, regelbunden service och underhåll. Vi ska i alla våra fordon använda förnybart bränsle. Vår strävan är att de restprodukter som uppstår i samband med vår verksamhet ska på bästa möjliga mån tas hand om på ett effektivt och riktigt sätt så att det kan återanvändas, återvinnas, deponeras eller destrueras.

Arbetsmiljö

Miljöschakt ska arbeta aktivt för en bra och säker arbetsmiljö

Vi ska arbeta aktivt för att medarbetare trivs på arbetsplatsen.

Vi involverar samtliga medarbetare i företagets arbetsmiljöarbete, med målet att alla ska
ha ett utvecklat säkerhetstänkande.